Kategorie
Wydawnictwo
Newsletter
Zapisz się, jeśli chcesz być na bieżąco z ofertą naszych ebooków.
Aktualnie w eBooki.pl:
eBooków:
49541
Kategorii:
80
Nowości:
1063
Regulamin

Niniejszy regulamin (zwany dalej Regulaminem) określa zasady świadczenia usług drogą elektroniczną przez księgarnię internetową EBOOKI.PL (zwaną dalej Sklepem).

 

I. DEFINICJE

 

Na potrzeby niniejszego Regulaminu poniższe pojęcia mają następujące znaczenie:

 

Administrator – właściciel Sklepu. Wyłącznym właścicielem Sklepu internetowego dostępnego pod adresem http://ebooki.pl jest firma:

Korneliusz Wieteska z siedzibą w Suchym Borze

ul. Leśna 1B, 46-053, Suchy Bór,

zarejestrowaną w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej

REGON: 160407708

NIP: 7541924469

KONTAKT:

telefon: 793 888 888

e-mail: info@ebooki.pl

 

Sklep - prowadzona przez EBOOKI.PL platforma teleinformatyczna umożliwiającą Użytkownikom wyposażonym w odpowiednie urządzenie końcowe do zapoznawania się z Produktami i Usługami Sprzedającego oraz zawieranie umów sprzedaży oraz umów o świadczenie usług.

 

Serwis – strona www dostępna pod adresem http;//ebooki.pl.

 

Użytkownik - każda osoba fizyczna, prawna lub inna jednostka nieposiadająca osobowości prawnej odwiedzająca stronę ebooki.pl lub dokonująca zakupów w Sklepie.

 

Oferta - produkty umieszczone w Sklepie i oznaczone jako dostępne.

 

Produkt/Plik - niezapisane na nośniku materialnym treści cyfrowe, a w szczególności ebook, audiobook, videokurs oferowane przez EBOOKI.PL za pośrednictwem Sklepu, w ramach świadczenia usług.

 

Publikacje elektroniczne - należy przez to rozumieć pliki (zbiory danych) będące cyfrową postacią (m.in. w formacie EPUB, PDF) utworów w rozumieniu przepisów ustawy o prawie autorskim, w szczególności utworów literackich, publicystycznych, naukowych, kartograficznych i innych, które są dystrybuowane poprzez Internet i dostępne w Serwisie.

 

Usługa - odpłatne świadczenie czynności przez EBOOKI.PL na rzecz Klienta polegające na umożliwieniu Klientowi dostępu do określonych zasobów elektronicznych oraz na umożliwieniu przesyłu zawartych w tych zasobach treści (produktów) za pomocą urządzenia elektronicznego przetwarzania.

 

 

III. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

 1. Serwis zobowiązuje się dochować należytej staranności, aby przy użyciu stosowanych narzędzi informatycznych uzyskać względnie najwyższą jakość oferowanych usług.

 2. Korzystanie z Serwisu oznacza akceptację i zobowiązanie do przestrzegania zasad Regulaminu.

 3. Korzystanie i rejestracja w Serwisie są dobrowolne oraz bezpłatne i nie wiążą się z żadnymi zobowiązaniami Użytkownika wobec Administratora.

 4. Treść Serwisu jest własnością Administratora. Kopiowanie wszelkiej zawartości strony, a w szczególności opisów i zdjęć produktów w celach komercyjnych bez pisemnej zgody, jest zabronione.

 5. Wszystkie ceny widoczne na stronie internetowej Sklepu podane są w złotych polskich i stanowią wartości brutto (zawierają podatek VAT).

 6. Zamówienia są przyjmowane i składane w języku polskim.

 7. Sklep zastrzega sobie prawo zmiany cen Produktów znajdujących się w Ofercie, jak również wprowadzania nowych Produktów do Oferty Sklepu, przeprowadzania oraz odwoływania kampanii promocyjnych na stronach Sklepu, a także wprowadzania w nich modyfikacji.

 8. Promocje w Sklepie nie łączą się. W przypadku Produktów przecenionych żadne pozostałe rabaty nie są już uznawane.

 

 

VI. WARUNKI ZAMÓWIENIA

 

 1. W ramach prowadzonego Sklepu oferowana jest sprzedaż Produktów Użytkownikom po wcześniejszym dokonaniu zamówienia przez Użytkownika.

 2. Zamówienia można składać 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu przez cały rok (Sklep dopuszcza istnienie przerw technicznych wyłączających go z przyjmowania i realizacji zamówień).

 3. Zamówienia na Produkty przyjmowane są w formie elektronicznej za pomocą formularza dostępnego na stronie (funkcja koszyka). Warunkiem realizacji zamówienia jest prawidłowe wypełnienie formularza i podanie prawdziwych danych.

 4. Kupujący zobowiązuje się do podania prawidłowych danych osobowych – w szczególności imienia i nazwiska, pełnego adresu e-mail oraz numeru telefonu. Nieprawidłowo wypełnione formularze rejestracyjne mogą utrudnić lub uniemożliwić realizację zamówienia.

 5. Do dokonania zakupu konieczna jest rejestracja lub wybranie zakupów bez rejestracji, podczas których należy podać dane teleadresowe niezbędne do realizacji zamówienia (tj. imię, nazwisko, telefon kontaktowy, adres e-mail, adres oraz login i hasło).

 6. Do momentu dokonania opłaty za zamówienie Klient ma możliwość zmiany zamówienia lub kompletnego anulowania pisząc na adres info@ebooki.pl lub dzwoniąc pod numer 793-888-888.

 7. Formy płatności dostępne w sklepie EBOOKI.PL:

  przelew bankowy;

  płatność błyskawiczna - akceptujemy wszystkie formy płatności online za pośrednictwem platform: PayU, mTransfer, Przelewy24.pl, PayPal;

  zakupy na raty – aby dokonywać zakupów na raty, należy wybrać PayU jako metodę płatności, a następnie wypełnić wniosek, poczekać na weryfikację i zatwierdzić umowę kredytową.

 8. Realizacja zamówienia nastąpi natychmiast po zaksięgowaniu przez Sklep wpłaty. W przypadku konieczności weryfikacji zamówienia zostanie ono przekazane do realizacji najpóźniej w najbliższy dzień pracujący następujący bezpośrednio po dniu, w którym zostało ono zweryfikowane.

 9. Każda transakcja potwierdzana jest fakturą VAT. Użytkownik, który wyraża zgodę na przesłanie faktury drogą elektroniczną, powinien zaznaczyć odpowiednią opcję w trakcie składania zamówienia.

 10. Użytkownik, który nabył produkty lub pliki w Sklepie, może użytkować je zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w tym zgodnie z Ustawą o prawach autorskich i prawach pokrewnych (Dz. U. 1994r. Nr 24 poz. 83 z poźn. zm.). Niedozwolone jest powielanie produktu, rozpowszechnianie, dystrybuowanie, kopiowanie, wypożyczanie, udostępnianie lub odtwarzanie publiczne (w tym udostępnianie w Internecie) i wykorzystywanie w sposób niedozwolony prawem jego treści w całości lub w części albo jakiekolwiek modyfikowanie produktu (np. poprzez zmianę formatu pliku lub usuwanie zabezpieczeń czy oznaczeń), bez względu na cel i formę tych działań, o ile co innego nie zostanie uzgodnione w formie pisemnej ze Sklepem.

 11. Wszelkie Produkty dostępne w Sklepie - odpłatnie lub nieodpłatnie - podlegają ochronie przewidzianej w ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych, chyba że co innego wynika z licencji.

 12. Zakup Plików możliwy jest tylko za pośrednictwem strony www Sklepu. Zakup Plików następuje na następujących zasadach:

  1) Klient, nabywając Plik, uzyskuje dostęp do e-booka lub innego produktu cyfrowego, pozwalający na odczyt poprzez Internet lub na ściągniecie go na odpowiednie Urządzenie Elektroniczne oraz uzyskuje licencję dającą prawo do korzystania z Plików na warunkach określonych w Regulaminie;

  2) licencja, o której mowa w punkcie 1, jest licencją niewyłączną, udzieloną na czas nieoznaczony i nieograniczoną terytorialnie, oraz obejmuje następujące pola eksploatacji:

  utrwalanie,

  przechowywanie przez wprowadzanie do pamięci Urządzeń Elektronicznych,

  odtwarzanie, z zastrzeżeniem wykorzystywania wyłącznie do własnego użytku osobistego Klienta, obejmującego również korzystanie z Pliku przez krąg osób pozostających w związku osobistym z Klientem.

 13. Dostarczenie Publikacji elektronicznych (np. e-książek oraz e-prasy) odbywa się na zasadzie odpłatnego albo nieodpłatnego udostępnienia do pobrania bezpośrednio z Serwisu, za pośrednictwem sieci Internet, plików zawierających zamówione Publikacje elektroniczne. Pobieranie następuje drogą teletransmisji poprzez łącze internetowe bezpośrednio do pamięci komputera lub innego urządzenia cyfrowego, z którego pobieranie następuje. Użytkownik ma możliwość pobrania płatnych Publikacji elektronicznych wyłącznie po dokonaniu płatności.

 14. Klientowi nie przysługuje prawo do dalszej dystrybucji Plików, powielania, odstępowania, udostępniania, odsprzedaży, publikowania i innych form korzystania nieprzewidzianych Regulaminem.

 15. W związku z tym, iż przedmiotem usługi świadczonej przez EBOOKI.PL jest dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, a spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Klienta w dniu zawarcia umowy (przed upływem terminu do odstąpienia od umowy w rozumieniu art. 28 pkt 2 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 roku, poz. 827 ) i po poinformowaniu Klienta przez EBOOKI.PL o utracie prawa odstąpienia od umowy, Klientowi nie przysługuje prawo odstąpienia od umowy o świadczenie usług na podstawie art. 38 pkt 13 tej ustawy.

 

 

V. REKLAMACJA

 

 1. W przypadku zaistnienia jakichkolwiek nieprawidłowości dotyczących funkcjonowania Serwisu lub Produktu Użytkownik zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić o tym fakcie Administratora.

 2. Administrator Serwisu zobowiązuje się dostarczyć towar wolny od wad. Administrator jest odpowiedzialny względem Użytkownika, jeżeli dostarczony Produkt ma wadę fizyczną lub prawną. W przypadku niezgodności Produktu z umową sprzedaży Użytkownikowi przysługuje prawo złożenia reklamacji.W przypadku ewentualnych reklamacji należy skontaktować się z Administratorem Serwisu za pośrednictwem poczty elektronicznej lub telefonicznie.

 3. Reklamacja zostanie rozpatrzona w terminie do 14 dni od dnia otrzymania. O rozstrzygnięciu reklamacji Administrator poinformuje Użytkownika pocztą elektroniczną – na adres e-mail, z którego nadesłana została reklamacja.

 4. Reklamacja dotyczy obiektywnych usterek danego pliku. Reklamacji nie podlegają wady odczuwane subiektywnie czy wynikające z ograniczeń czy właściwości sprzętu, na którym Użytkownik czyta ebooka. W takim wypadku pracownik Serwisu sugeruje inne rozwiązania. Reklamacji nie podlega też format zakupionych plików, o ile zgodne są z ofertą zaprezentowaną na stronie. Za niezgodne z umową sprzedaży uznaje się wyłącznie Produkty:

  - wydane w stanie niezupełnym, o ile nie wynika to z charakteru świadczenia;

  - nie mające właściwości, które Produkty powinny mieć ze względu na ich przeznaczenie lub wynikające z okoliczności;

  - nie mające właściwości, o ile opis Produktu zawierał taką informację;

  - nie nadające się do celu wskazanego na stronie danego Produktu, o ile opis Produktu zawierał taką informację.

 5. W przypadku uznanej reklamacji, zwrot pieniędzy obejmuje koszt towaru, w kwocie, jaką Użytkownik zapłacił zamawiając towar.

 6. Kwota uiszczona za zakupiony towar zostanie zwrócona Użytkownikowi w terminie 7 dni od daty decyzji uznającej Reklamację. W przypadku płatności kartą płatniczą zwrot środków zostanie wykonany bezpośrednio na kartę Kupującego.

 7. Administrator odpowiada za niezgodność Produktu z umową sprzedaży jedynie w przypadku jej stwierdzenia przed upływem dwóch lat od wydania Użytkownikowi tego Produktu.

 

 

VI. ODSTĄPIENIE OD UMOWY

 

 1. Zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r., poz. 827. Dalej „ustawa o prawach konsumenta”) Użytkownikowi będącemu Konsumentem przysługuje prawo do odstąpienia od Umowy sprzedaży Produktu (zwrotu Produktu) bez podania przyczyny w terminie 14 dni od dnia wydania Produktu (w przypadku Publikacji elektronicznych od chwili ich udostępnienia Użytkownikowi do bezpośredniego pobrania).

 2. Odstąpienie od umowy następuje przez złożenie pisemnego oświadczenia drogą elektroniczną na adres info@ebooki.pl lub listownie:

  Ebooki.pl Korneliusz Wieteska, ul. Leśna 1B, 46-053, Suchy Bór

  w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy. Oświadczenie nie musi zawierać uzasadnienia. W przypadku nabycia kilku Plików w ramach jednej transakcji Konsument powinien wskazać, czy odstępuje od umowy w całości, czy jedynie w odniesieniu do konkretnego Pliku (Plików).

 3. W przypadku odstąpienia od umowy uważa się ją za niezawartą. Administrator w terminie 14 dni zwraca Użytkownikowi wszystkie dokonane przez niego płatności. Jeżeli Użytkownik uiścił opłatę kartą płatniczą lub przelewem elektronicznym, Administrator zwraca całą kwotę na kartę lub numer rachunku bankowego Użytkownika.

 4. W przypadku wyrażenia przez Użytkownika zgody na rozpoczęcie świadczenia usługi dostarczenia treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i poinformowania go przez EBOOKI.PL o utracie prawa do odstępowania od umowy, prawo do odstąpienia wygasa z chwilą rozpoczęcia pobierania Pliku. Jeżeli Użytkownik wyraził zgodę na automatyczne wysyłanie Plików po ich zakupie na urządzenia mobilne lub Dropbox, traci on swoje uprawnienie do odstąpienia od umowy z chwilą dokonania i opłacenia zakupu.

 

 

 

VII. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 

 

 1. Składając zamówienie Klient wyraża zgodę na umieszczenie swoich danych osobowych w bazie danych firmy Korneliusz Wieteska z siedzibą w Opolu, ul. Jodłowa 55/4, 45-415 Opole, zarejestrowana w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, REGON: 160407708, NIP: 7541924469.

 2. Dane osobowe wykorzystywane są wyłącznie do realizacji zamówień i jeżeli Użytkownik wyraził dodatkową zgodę - w celu informowania o nowościach, usługach czy promocjach oferowanych przez Sklep. Dane podane w dodatkowej zgodzie nie będą udostępnione innym podmiotom.

 3. Użytkownik ma prawo do wglądu do własnych danych osobowych oraz ich poprawek, a także usunięcia z bazy danych.

 4. Powierzone dane osobowe są przechowywane przy zachowaniu zasad oraz zabezpieczeń zgodnych z wymaganiami określonymi w obowiązujących w Rzeczpospolitej Polskiej przepisach prawa, takich jak:

  Ustawa z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 101 z 2002 r. poz.926, z późn. zm.), Ustawa z dnia 18.07.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 z poźn. zm.), Rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29.04.2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. Nr 100, poz.1024).

 

 

VIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

 1. Serwis ma prawo do zmiany powyższego Regulaminu poprzez opublikowanie nowego regulaminu na tej stronie. O każdej zmianie Regulaminu Użytkownicy będą poinformowani z odpowiednim wyprzedzeniem poprzez udostępnienie informacji w Serwisie.

 2. W sprawach nie uregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego, Ustawy z dnia 02.03.2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny.

 3. Sądem właściwym dla rozpatrywania sporów wynikających z umowy sprzedaży jest sąd właściwy dla siedziby pozwanego lub właściwy dla miejsca wykonania umowy.

 4. Administrator zastrzega sobie prawo do błędów w opisach, zdjęciach i cenach. Jednocześnie zobowiązuje się do usunięcia wszelkich błędów niezwłocznie po otrzymaniu informacji o ich powstaniu.

Ebook dnia
Krystyna Sienkiewicz
Krystyna Sienkiewicz
33,99 zł
Uciekinier
Uciekinier
25,99 zł
Haiku
Haiku
11,99 zł
do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl